Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019


Το ΥΠΑΙΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κάτωθι κλάδων/ειδικοτήτων να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας.
Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες Α ́ Γενικής Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε ́ του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)
«Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.»και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)
«Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας(για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70καιΠΕ73)ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων).
Υποψήφιοι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης(Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.,σε περισσότερους του ενός κλάδους, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, υποβάλλουν δικαιολογητικά σε μία μόνο Διεύθυνση (Α/θμιας ή Β/θμιας) Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ή/και αποδεικτικά ένταξης σε νέο εκπ/κό κλάδο, τότε η κατάθεση αυτών γίνεται,υποχρεωτικά σε Δ/νση της αντίστοιχης βαθμίδας Εκπ/σης με την βαθμίδα στην οποία προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ή ανήκει ο νέος κλάδος ή, εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία ΕΕΠ ή ΕΒΠ, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις – Προθεσμίες 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης)

Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (στο www.asep.gr) – 15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης) 

Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (στο www.asep.gr) – 05/02/2020 έως 24/02/2020 και ώρα 14:00

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 (Προκ. 1ΓΕ/2019) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και στις διαδικασίες της Προκ. 2Γ/2019 (λόγω ένταξης σε κάποιον από τους σχετικούς κλάδους) οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους μέχρι την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της 1ΓΕ/2019, ήτοι την 12ηΦεβρουαρίου 2020, άλλως θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2Γ/2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου